Objašnjenje računa kupca - proizvođača

  • Prednja strana
  • Zadnja strana

Objašnjenje računa kupca – proizvođača dato je na osnovu realnog računa korisnika u Oktobru 2023, obuhvatajući već postojeća objašnjenja za kupce na eps.rs kao i dodatna objašnjenja specifična za kupce –  proizvođače koje se odnose na: obračun troškova preuzete, predate i utrošene energije kao i obračun za pristup mreži, obračun PDV-a i akcize (koji je izemenjen od 01.10.2023).

Osnovicu za obračun od 01.10.2023. predstavlja zbir troškova obračunske snage, trošak garantovanog snabdevača, trošak utrošene električne energije, naknada za podsticaj za obnovljive izvore energije (OIE), naknada za podsticaj za energetsku efikasnost (EE), naknada za obračun pristupa distributivnom sistemu (DS). Od 01.10.2023 se obračun akcize vrši na osnovu utrošene električne energije (neto) , dok je do ovog datuma trošak akcize bio računat na osnovu preuzete električne energije (bruto). Takođe se u obračun akcize od 01.10.2023 računa i trošak pristupa DS što ranije nije bio slučaj.

U datom primeru udeo troškova pojedinih stavki iznose: obračunska snaga 14%, trošak garantovanog snabdevača 3%, utrošena energija 6%, podsticaj za OIE 11%, podsticaj za EE 0%, trošak pristupa DS 43%, trošak akcize 6%, trošak PDV-a 17%.

Sva detaljna objašenja su data na primeru na zadnjoj strani računa.

Opšte objašnjenje principa kupac - proizvođač

Preuzeta energija (tačka 13. u računu) je bruto energija koju je kupac – proizvođač preuzeo iz mreže.

Isporučena energija (tačka 14. u računu) je bruto energija koju je kupac – proizvođjač predao mreži.

Utrošena energija (tačka 17. u računu) je neto energija koja predstavlja razliku preuzete energije i isporučene energije (iz trenutnog obračunskog meseca i prethodnih viškova (tačka 16. u računu)). Ukoliko nakon obračunavanja utrošene energije i dalje postoje viškovi isporučene energije oni se prenose u sledeći mesec (tačka 18. u računu) i sve do 31.03 naredne godine kada se ukupni viškovi anuliraju.

Trošak PDV-a (tačka 29. u računu) se obračunava na osnovu utrošene električne energije, dok se trošak akcize (tačka 28. u računu) pd 01.10.2023 takođe obračunava na osnovu utrošene električne energije (ranije na osnovu preuzete električne energije).

Naknada za pristup distributivnom sistemu se računa na osnovu razlike utrošene i preuzete električne energije (tačku 27. u računu).

Videti primer u nastavku:

Preuzeta energija, tačka 13. u računu Isporučena Energija, tačka 15. u računu Viškovi iz prethodnog perioda, tačka 16. na računu Utrošena energija tačka 17. u računu Viškovi za naredni obračunski period, tačka 18. u računu
Viša Tarifa (VT) 490 371 2773 = (490-371)-2773 = 0 kWh, (i preostali višak od 2654 kWh) 2654
Niža Tarifa (NT) 123 0 0 = (123-0)-0 = 123 kWh + 0kWh višak 0