Objašnjenje računa kupca - proizvođača

  • Prednja strana
  • Zadnja strana

Objašnjenje računa kupca – proizvođača dato je na osnovu realnog računa korisnika u Januaru 2023, obuhvatajući već postojeća objašnjenja za kupce na eps.rs kao i dodatna objašnjenja specifična za kupce –  proizvođače koje se odnose na: obračun troškova preuzete, predate i utrošene energije kao i obračun za pristup mreži, obračun PDV-a i akcize.

Ukupno zaduženje predstavlja zbir troškova obračunske snage, trošak garantovanog snabdevača, trošak utrošene električne energije, podsticaj za obnovljive izvore energije (OIE), Podsticaj za energetsku efikasnost (EE), trošak za pristup distributivnom sistemu (DS), trošak akcize i trošak PDV-a kao i pretplata za medijski servis.

U datom primeru udeo troškova pojedinih stavki iznose: obračunska snaga 6.8%, trošak garantovanog snabdevača 1.6%, utrošena energija 27%, podsticaj za OIE 13.8%, podsticaj za EE 0.2%, trošak pristupa DS 25%, trošak akcize 8.9%, trošak PDV-a 16.7%.

Sva detaljna objašenja su data na primeru na zadnjoj strani računa.

Opšte objašnjenje principa kupac - proizvođač

Preuzeta energija (tačka 13. u računu)  je bruto energija koju je kupac – proizvođač preuzeo iz mreže.

Isporučena energija (tačka 14. u računu) je bruto energija koju je kupac – proizvođjač predao mreži.

Utrošena energija (tačka 17. u računu) je neto energija koja predstavlja razliku preuzete energije i isporučene energije (iz trenutnog obračunskog meseca i prethodnih viškova (tačka 16. u računu)). Ukoliko nakon obračunavanja utrošene energije i dalje postoje viškovi isporučene energije oni se prenose u sledeći mesec (tačka 18. u računu) i sve do 31.03 naredne godine kada se ukupni viškovi anuliraju.

Trošak PDV-a (tačka 29. u računu) se obračunava na osnovu utrošene električne energije, dok se trošak akcize (tačka 28. u računu) obračunava na osnovu preuzete električne energije. 

Naknada za pristup distributivnom sistemu se računa na osnovu razlike utrošene i preuzete električne energije (tačku 27. u računu). 

Videti primer u nastavku:

Preuzeta energija, tačka 13. u računu Isporučena Energija, tačka 15. u računu Viškovi iz prethodnog perioda, tačka 16. na računu Utrošena energija tačka 17. u računu Viškovi za naredni obračunski period, tačka 18. u računu
Viša Tarifa (VT) 562 89 1748 = (562-89)-1748 = 0 kWh (-1275kWh preostali višak) =-(562-89-1748) = 1275 kWh
Niža Tarifa (NT) 951 0 0 = (951-0)-0 = 951 kWh + 0 višak 0